Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen “Adatkezelési tájékoztató a weboldal használatához” az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének (GDPR) és a hazai jogszabályoknak, így különösen de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelő tájékoztatást. Kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el. A PerfectGroup Ügyfélszolgálati Kft. mint a perfectgroup.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) tulajdonosa és üzemeltetője, ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

I. AZ ADATKEZELŐ ÉS TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő:

Cégnév: PerfectGroup Ügyfélszolgálati Kft
Cégjegyzékszám: 01-09-403527
Székhely: 1086 Budapest, Dobozi utca 49-53. fszt. 2.
Adószám: 32030697-1-42
Képviseli: Fischer Péter Elemér ügyvezető
Honlap: www.perfectgroup.hu
Telefonszám: +36-1-550-7750

Tárhelyszolgáltató:

Szolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft.
Szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon: +36-1-700-2323
E-mail: [email protected]
Web: www.mhosting.hu

II. FOGALMAK

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Ön” jelen dokumentumban: „törzsvásárló”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; „Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; „Az Ön hozzájárulása”: az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

III. ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

A Társaságunk a honlapján, illetve hírlevelén keresztül nyújtandó szolgáltatások biztosítása érdekében, az Ön hozzájárulása esetén és alapján kezeli az alábbi személyes adatait:

AdatkezelésKezelt személyes adatokAdatkezelés időtartamaAdatkezelés célja
Ajánlat kérése könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatáshozNév/Cégnév E-mail cím Telefonszám Munkavállalók száma ÁFA alanyiság Kimenő számlák száma havonta Bejövő számlák száma havontaAmennyiben az ajánlatra 30 napon belül nem tesz elfogadó tartalmú nyilatkozatot, vagy ha a hozzájárulást visszavonja, az adatokat a Társaság törli.Célzott ajánlat kiküldése
Telefonos visszahívás kéréseSzolgáltatás megjelölése Név TelefonszámAmennyiben a telefonos visszahívás megtörténik, vagy sikertelennek bizonyul, vagy ha a hozzájárulást Ön visszavonja, 30 napon belül az adatokat a Társaság törli.Gyors kapcsolatfelvétel a megfelelő időpont biztosítása érdekében
ÜzenetküldéseNév Tárgy E-mail cím Üzenet tartalmaAz üzenetküldést követően legkésőbb a 30. napon, vagy ha a hozzájárulást visszavonja az adatokat a Társaság törli.Gyors kapcsolatfelvétel üzenetküldési szándék esetére

IV. WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN GYŰJTÖTT ADATOK („sütik / cookik”)

Amennyiben Ön a Weboldalon az előző III. pontban írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy a Társaság semmilyen, Önre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján az Ön személy szerint beazonosítható lenne. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és a Társaság fér hozzá. A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Ön látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Ön az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi személy. Az adatkezelés célja: A felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart. Önnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomon követés megnevezéssel van lehetőség.

A Weboldalon külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a Társaság minden felelősségét kizárja. A Társaság weboldalán kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A Facebook által elhelyezett cookie-król bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

A Társaság a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait.A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az Ön számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldal használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki. A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.

Ezeket az információkat a Google a Társaság megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldalon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Társaság felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal. A Google Analytics analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

V. HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Ön a honlapon a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás alkalmával, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük. A kezelhető személyes adatok köre:

 • A természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév)
 • E-mail come

A személyes adatok kezelésének célja: Tudásanyagokhoz kapcsolódó hírlevél küldése Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A hírlevelet a Társaság képviselője szerkeszti és küldi ki, így a feliratkozás alkalmával megadott adatokat kizárólag ő kezeli. A személyes adatok tárolásának időtartama: A hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

VI. AZ ÉRINTETTET (ÖNT) MEGILLETŐ JOGOK

VI. 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az alábbiakról:

 • Társaságunk adatairól és képviselője kilétéről, illetve elérhetőségeiről;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy időtartam meghatározásának szempontjairól
 • az adatkezeléshez kapcsolódó jogairól

Társaságunk ezen kötelezettségének jelen tájékoztatóval tesz eleget, mely a honlapján, illetve a Társaság székhelyén ügyfélfogadási időben elérhető, illetve arról tájékoztatás kérhető. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Kérésére személyazonossága igazolása mellett szóbeli tájékoztatás is adható. Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a kérelem összetettségére, vagy a kérelmek nagy számára tekintettel további két hónappal meghosszabbítható.

Ez utóbbi esetben az egy hónapos határidőn belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint jogorvoslati jogairól. Társaságunk a kért információkat és a jogairól szóló tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azonban ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy ismétlődő jellegű, díj számítható fel.

VI.2. Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy a Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a fentiek szerinti (IV.1. pont) tájékoztatást megkapja. A Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre – első alkalommal ingyenes – az Ön rendelkezésére bocsátja.

A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Az érintett ezen, másolat igénylésére vonatkozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait.

VI.3. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a pontatlan személyes adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

VI.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait kérésére, továbbá akkor ha:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés jogi kötelezettségünk teljesítése, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme érdekében szükséges.

VI.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést ha:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

VI.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ezen jog alapján Ön megszerezheti és a továbbiakban felhasználhatja a Társaság rendszerében megtalálható Ön által átadott személyes adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Ön a Társaság rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha erre van technikai lehetőség a Társaságunk rendszerében.

Kérelmét kizárólag írásban, emailben vagy postai úton terjesztheti elő, személyazonossága igazolása mellett. Ehhez szükséges, hogy kérelmében megadja azon adatait, amelyek lehetővé teszik beazonosítását. Ezen adatok legalább: név, email cím, számlázási név, cím, telefonszám (igénybe vett szolgáltatástól függően). E jog keretében kizárólag azon adatainak a hordozhatóságát igényelheti, melyeket közvetlenül Ön adott meg az egyes szolgáltatások igénybevétele során. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak a Társaságunk rendszereiből való törlésével, ezért e jogának gyakorlását követően is használhatja szolgáltatásainkat. Csak abban az esetben kerül törlésre adat, ha azt kifejezetten kéri.

V.7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak.

Ebben az esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Tiltakozni írásban (e-mailben vagy postai úton) illetve hírlevélben, bármely részére küldött értesítő levélben esetén a levélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

VI.8. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről, e körben:

 1. a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartónk nevéről és elérhetőségéről;
 2. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményekről;
 3. az orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseinket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

VI.9. Jogorvoslathoz való jog Ha Ön úgy ítéli meg, személyes adatai kezelése sérti az Ön jogait, vagy valamely, az adatvédelemhez kapcsolódó jogszabállyal ellentétes jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu), továbbá jogosult bírósághoz fordulni.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak, valamint a 2018. május 25-én érvénybe lépő GDPR rendelet. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. Felhasználónak a módosítást a Weboldalon – a Weboldal további használata érdekében – el kell fogadnia a PerfectGroup Ügyfélszolgálati Kft. által biztosított módon. A módosítások az elfogadást követően, illetve – megelőző kifejezett tiltakozás esetét kivéve – a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben. Budapest, 2022. szeptember 05. PerfectGroup Ügyfélszolgálati Kft.

Kapcsolat


Online könyvelés, és bérszámfejtés mikro-, kis-, és Középvállalkozások (KKV-k) részére